PARAFIE


GRĘBÓW

Kościół parafialny pod wezwaniem
św. Wojciecha
Biskupa i Męczennika

Parafia powstała w 1604 r. Biskup krakowski Bernard Maciejewski erygował parafię Grębów mianując pierwszym proboszczem ks. Jana Potocznego, który rozpoczął budowę kościoła parafialnego. Kościół ten był poświęcony w 1636 roku, spłonął w 1770 r. Po nim wybudowano drugi drewniany, który służył parafii do rozpoczęcia budowy obecnego kościoła murowanego w 1912 roku. Obecny kościół budował ks. Józef Kasprzycki, który był proboszczem w latach 1902-1925. Dnia 26 listopada 1922 r. biskup K. Fischer z Przemyśla dokonał uroczystego poświęcenia nowego kościoła. Kościół wybudowany w stylu neogotyckim, trzy nawowy, dwa przedsionki, wieża zakończona dachem dwuspadowym. Nawa główna o wysokości 13,5 m, boczne 7,5 m, szerokość nawy gł. 10 m, naw bocznych 3,5 m. Wieża wys. 42 m, dł. 8 m, szer. 7 m. Ołtarz główny wykonany z drzewa dębowego w latach 40-tych z obrazem Matki Bożej Królowej Pokoju. Dwa boczne ołtarze również z drzewa dębowego, budowane w tym samym czasie, w jednym obraz św. Wojciecha, w drugim św. Andrzeja Boboli. Ołtarz w bocznej nawie najprawdopodobniej z XVII wieku w stylu barokowym z obrazami Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Franciszka z Asyżu. Organy z roku 1953 (22-głosowe).
Kościół został gruntownie odrestaurowany w latach 1991-1992. W 1991 r. pokryto dach blachą aluminiową, wymieniono częściowo konstrukcję dachową, pomalowano boczne nawy, uzupełniając tynki. W 1992 roku przeprowadzono wewnętrzny remont - centralne ogrzewanie, nowa polichromia i odnowienie wszystkich ołtarzy. Parafia posiada akta parafialne od 1950 roku.

Do parafii należą:
     Grębów, Jamnica (4 km). Nowy Grębów (2 km), Zapolednik (4 km).
     Dzielnice Grębowa: Grądek, Kąt, Miętne, Niwa, Palędzie, Piasek, Sokół, Szlachecka, Wiry.

Odpusty:
     1. Św. Wojciecha BM (23 kwietnia)
     2. Św. Judy Tadeusza (28 października)

Msze święte:
     Niedziele i święta: 8.00 ; 9.30 (kaplice); l1.00 ; 17.00
     Święta państwowo zniesione: 8.00 ; 11.00 ; 17.00 ; 18.00 (kaplice)
     Dni powszednie: 7.00 ; 18.00 lub 17.00 (zimą)

Kaplice na terenie parafii:
     1. Jamnica, pw. NMP Matki Kościoła (4 km)
     2. Nowy Grębów, pw. św. Brata Alberta (2,5 km)

Zobacz również oficjalną stronę WWW parafii : www.grebow.republika.pl  adres e-mail: grebow@op.pl


ZGROMADZENIE SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK
BOGURODZICY DZIEWICY NIEPOKALANIE POCZĘTEJ / zwane dębickimi /

 

Hasło Zgromadzenia:
„Na większą chwałę Bożą i cześć Niepokalanej Dziewicy”

Patronką Zgromadzenia jest Maryja Niepokalana - Służebnica Pańska.
Siedzibą główną zgromadzenia jest dom generalny w Dębicy. Nowicjat w Tuchowie.
Prowincje w Polsce: krakowska, tarnowska i warszawska.
Na świecie jest nas ponad 600 w około 100 miejscach. Za granicą: Boliwia, Dania, Niemcy, Rosja, Włochy.

Charyzmat: czynne uczestnictwo w posłannictwie Kościoła dla religijnego i moralnego odrodzenia świata - poprzez miłość służebną na wzór Niepokalanej Dziewicy, Służebnicy Pańskiej. Jest to praca opiekuńczo-wychowawcza, posługa chorym i cierpiącym oraz wieloraka pomoc w duszpasterstwie parafialnym. Zgromadzenie otwiera się też na wciąż nowe wyzwania i znaki czasu.

Od roku 1929 Siostry Służebniczki wpisują się w historię i dziedzictwo tutejszej społeczności podejmując na tej ziemi charyzmat wyznaczony przez Założyciela w roku powstania Zgromadzenia - 1850
- błogosławionego Edmunda Bojanowskiego
- człowieka świeckiego całym sercem oddanego sprawom Ojczyzny i Kościoła, który w służbie najmniejszym widział drogę do odrodzenia ludzkości.
W chwili obecnej siostry podejmują pracę w ochronce parafialnej / wychowawczyni i kucharka /, katechizacji oraz zakrystii. Starają się pozostawać otwarte na potrzeby tych, wśród których żyją...

na podstawie kroniki domowej sióstr :
„Dom zakonny w Grębowie powstał 4 listopada 1929 roku. . Siostry Służebniczki zostały sprowadzone na prośbę i za staraniem Seweryna i Teresy z d. Hr. Ponińska Dolańskich, właścicieli majątku w Grębowie. Zadaniem Sióstr miała być opieka i leczenie chorych, przygotowanie młodych dziewcząt do życia rodzinnego przez zdobycie umiejętności takich jak: pieczenie, gotowanie, szycie, haft, dziewiarska oraz prowadzenie „Ochronki" przedszkola dla małych dzieci.
Likwidacja Ochronki w Grębowie na interwencje władz nastąpiła w 1962 roku, część domu sióstr przejęto na przedszkole państwowe. Wtedy także ówczesny ksiądz proboszcz Tadeusz Cyran poprosił Zgromadzenie o przydzielenie sióstr do pracy w parafii: zakrystianki i katechetki.
26 września 1980 roku przekazano klucze księdzu kanonikowi Bolesławowi Pilkowi do pomieszczeń zajmowanych przez lata przez przedszkole państwowe. Od 4 listopada 1989 roku (w 60 lat po przybyciu do Grębowa) siostry rozpoczynają na nowo swoją działalność dydaktyczno-wychowawczą w Ochronce, która tym razem mieści się w budynku dawnej plebani. "


PARAFIA STALE

 

Parafia Stale powstała na mocy wydanej decyzji w 1929 przez biskupa diecezji przemyskiej Anatola Nowaka i później wydanego dekretu erekcyjnego z dnia 30 marca. 1931 roku. Obejmuje ona obszar dwóch wiosek - Stale i Żupawa.

Kościołem parafialnym jest kościół murowany w Stalach, którego fundatorem jest Pan Seweryn i Teresa Dolańscy, właściciele dóbr ziemskich z Grębowa. Prace, przy budowie świątyni wykonywali parafianie, a wszystkie potrzebne materiały finansował Pan Dolański. Kościół został wybudowany i poświęcony 15-go października 1930 roku, pod wezwaniem Św. Teresy od Jezusa. Wewnątrz świątyni znajduje się ołtarz główny z dużymi obrazami olejnymi, przedstawiającymi Matkę Bożą Wniebowziętą, po lewej stronie jest obraz św. Teresy z Awila. głównej patronki kościoła , a po prawej obraz Biskupa Seweryna Męczennika. W bocznych ołtarzach znajdują się przepiękne figury naturalnej wielkości, rzeźbione w drewnie. Przedstawiają one: Najświętsze serce Pana Jezusa (nawa lewa) i św. Kazimierza (nawa prawa). Ambona rzeźbiona w drewnie z popiersiami i symbolami czterech ewangelistów. Chrzcielnica rzeźbiona z kamienia.

Drugą świątynią w naszej parafii jest nowo wybudowany kościół w Żupawie pod wezwaniem Świętego Ojca Maksymiliana Kolbe. Budowę tej świątyni rozpoczę­to 12.10.1990 roku. W pracach uczestniczyli wszyscy mieszkańcy Żupawy. Poświęcenie nowej świątyni nastąpiło w dniu 31 października 1993 roku przez ks. biskupa Wacława Swierzawskiego - ordynariusza diecezji sandomierskiej. Mieszkańcom tej wsi należą się słowa uznania za ich duży wkład pracy przy budowie tej świątyni, w 80 % sfinansowali sami , a 20% Urząd Gminy Grębów.

W parafii naszej od chwili jej powstania do dnia dzisiejszego pracowało dziewięciu ks. proboszczów i ośmiu ks. wikariuszy. Serdeczne słowa podziękowania składa cała parafia wszystkim proboszczom, wielu z nich bardzo ciężko pracowało, a w szczególności przy odbudowie świątyni po pożarze. Sześciu z nich odeszło już do wieczności, niech Wszechmogący Bóg wynagrodzi ich trud w Królestwie niebieskim,

Ks. proboszczowie                            Ks. Wikariusze

1.ks. Leon Wilk                                       1.ks. Andrzej Barzycki

2.ks. Jan Ramocki                                   2.ks. Bogdan Piekut  

5.ks. Zbigniew Chimiak                           3.ks. Tomasz Weryński

4.ks. Józef Ryczan                                  4.ks. Krzysztof Krzemiński

5.ks. Kazimierz Haligowski                     5.ks. Wiesław Konior

6.ks. Henryk Smaroń                              6.ks. Stanisław Chmielewaki

7.ks. Stefan Śnieżek                                7.ks. Piotr Strojny

8.ks. Henryk Żółciak                               8.ks. Stanisław Klecha

9.ks. Stanisław Marek

Również słowa uznania kierujemy do wszystkich ks. Wikariuszy za opiekę nad naszymi dziećmi i naszą młodzieżą: życząc im Błogosławieństwa Bożego w ich codziennym życiu.
Obecny ks. proboszcz Stanisław Marek posiada duże doświadczenie życiowe. Pracował przez 10 lat na misjach w Afryce.

Na dzień 6 marca 2003 roku, parafia posiada ogółem 701 numerów; 2712 mieszkańców. W tym: w Stalach 514 numerów, 1854 mieszkańców; W Żupawie 187 numerów, 878 mieszkańców,

 


Powrót na stronę główną