Samorząd

 Rada Gminy
 Komisje Rady
 Władze Gminy

Gmina

 Historia

 Gospodarka

 Atuty Gminy
 Ciekawostki

 O Gminie

 Mapa Gminy
 Lokalizacja
 Dane statystyczne

 Turystyka i Sport

 Warto Zobaczyć
 Walory krajobrazowe
 Sport w Gminie

Gospodarka

 
 Galeria zdjęć
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie

Kierownik Ośrodka – Zofia Mierzwa

Ośrodek zatrudnia 7 pracowników, w tym 2 pracowników socjalnych pracujących w rejonach opiekuńczych na terenie gminy, 2 pracowników sprawujących usługi opiekuńcze.

Zadaniem Ośrodka jest niesienie pomocy osobom i rodzinom tego potrzebującym.

 

Ośrodek realizuje główne zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r. z późniejszymi zmianami oraz z innych ustaw.

Zadania podzielone są na zlecone i własne.

  Zadania zlecone obejmują przyznawanie i wypłacanie:

        - zasiłków stałych,

        - zasiłków stałych wyrównawczych,

        - rent socjalnych,

        - zasiłków okresowych,

        - gwarantowanych zasiłków okresowych,

        - macierzyńskich zasiłków okresowych i jednorazowych,

        - składek emerytalno – rentowych.

Ponadto opłacenie składek zdrowotnych zgodnie z ustawą o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych zgodnie z ustawą o tych zasiłkach z dnia 1 grudnia 1994 r. z późniejszymi zmianami.

Zadania własne obejmują głównie:

        - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych jednorazowych oraz pomocy w naturze,

        - dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,

        - świadczenie usług opiekuńczych w domu dla osób wymagających tej formy pomocy,

        - pracę socjalną,

        - inne zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej i rozeznanych potrzeb.

Liczba osób zgłaszających się do Ośrodka o różnego rodzaju pomoc, głównie finansową w ostatnich latach systematycznie wzrasta. Główną przyczyną tego stanu jest ciągle rosnąca liczba osób bezrobotnych w gminie. Na dzień 31 grudnia 2002 r. dane statystyczne dot. bezrobocia przedstawiają się następująco:

        - liczba bezrobotnych ogółem – 965 osób, w tym 443 kobiety i 522 mężczyzn,

        - liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku – 155 osób, w tym 35 kobiet i 120 mężczyzn,

        - liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 810 osób, w tym 408 kobiet i 402 mężczyzn,

        - zwolnienia grupowe w 2002 r. – 140 osób, w tym 37 kobiet i 103 mężczyzn,

        - absolwenci – 57 osób, w tym 24 kobiet i 33 mężczyzn.

Stopa bezrobocia w powiecie tarnobrzeskim wynosiła na 31. 12.2002 r. – 17,3%.

Inne problemy społeczne w rozwiązywaniu, których lub łagodzeniu zajmuje się GOPS w Grębowie to:

        - ubóstwo,

        - problemy rodzin wielodzietnych,

        - problemy rodzin niepełnych,

        - niepełnosprawność,

        - długotrwała choroba,

        - sieroctwo,

        - alkoholizm,

        - inne patologie społeczne,

        - zdarzenia losowe.

Środki na pomoc społeczną pochodzą z budżetu Gminy na zadanie własne i z budżetu Wojewody na zadania zlecone. Są one niewystarczające w stosunku do istniejących w gminie potrzeb, stąd przyznawana pomoc często nie odpowiada oczekiwaniom klientów Ośrodka.

 

 

 

 
 
 
 

 Kultura i oświata

 Wydarzenia kulturalne
 Instytucje kulturalne
 Placówki oświatowe

Informator

 Opieka medyczna
 Pomoc społeczna
 Policja
 Straż Pożarna
 Parafia
 Bank
 Kalendarz

Dla mieszkańców

 Aktualności

Przetargi

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do góry